NAČIN LOVA I VOĐENJE EVIDENCIJE O OBAVLJENOM LOVU

Lov se organizira i obavlja sukladno Pravilniku o načinu izvršenja lova na prostoru Z.L.XVII/126 Lovreć –Studenci prihvaćenog na Skupštini L.U. „Gradina“ održanoj 16.02.2008.g., a u skladu je sa Zakonom o Lovstvu, Pravilnikom o načinu obavljanja lova te Statutom Udruge.


NAČIN OBAVLJANJA LOVA DIVLJIH SVINJA

Divlje svinje lovit će se prigonom,pogonom, potražice, šuljanjem te dočekom sa visoke čeke ili zasjeda.
Odsrel će se vršiti puškama sa olučenom cijevi minimalnog kalibra 7×57, lovačkim nabojem sa zrnom ne lakšim od 9 grama i kinetičke energije najmanje 2000 joule-a na 100 m, a za divlje svinje teže od 100 kg najmanjeg kalibra 7×64 težine zrna najmanje 10 g i kinetičke energije najmanje 3000 joule-a na 100 m.
Lov divljih svinja dočekom sa visoke čeke može se obaviti bilo koji dan ukoliko lovac posjeduje dopuštenje za lov. Pritom je nužno da se najmanje 24h prije lova najavi Lovniku ili njegovu zamjeniku.
Odmah nakon odstrela divlje svinje lovac je dužan obavijestiti lovnika ili njegovog zamjenika koji obilježavaju divljač markicom prije premještanja divljači.Pod premještanjem se podrazumjeva svako pomicanje, prenošenje, prevoženje divljači od mjesta odstrela do veterinarsko-sanitarnog pregleda.
Markica se stavlja (provlači) na divljač između kostiju podlaktice ili kroz kožu na trbušnoj šupljini kada je izvršeno vađenje utrobe (evisceracija), odmah nakon odstrela na način da se uži dio markice provuče kroz perforaciju na baznom dijelu markice.
Nakon obilježavanja divljači izdaje se potvrda o porijeklu divljači. Potvrda se daje u 4 istovrsna primjerka.
Prvi primjerak namjenjen je osobi koja prevozi divljač, drugi ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji,treći ovlašteniku prava lova a četvrti ostaje u bloku i mora se čuvati do isteka važenja lovnogospodarske osnove.
Nakon izdavanja Potvrde o porijeklu divljači,organizira se prevoženje odnosno prenošenje divljači javnim cestama i površinama na kojima nije ustanovljeno lovište do veterinarsko- sanitarnog pregleda, koji se obavlja u tu svrhu registriranom objektu.
Trofej odstrijeljene divlje svinje pripada lovcu, a divljačina udruzi, koja može prodati, pokloniti ili zadržati divljačinu za svoje potrebe.


NAČIN OBAVLJANJA LOVA SITNE VRSTE DIVLJAČI

Lov sitne vrste divljači organizira se sukladno Zakonu o lovstvu (NN 140/05, 75/09) i sukladno sa pravilnicima resornog ministarstva, te Pravilnika o načinu izvršavanja lova na području Zajedničkog lovišta XVII/126 Lovreć-Studenci.
Glavne vrste sitne divljači; zec i jarebica, mogu se loviti prigonom, pogonom i potražice sa psima. Lov se ne može započeti ni obavljati bez uporabe lovačkog psa.

U skupnom lovu mora sudjelovati najmanje jedan lovački pas na šest lovaca.
U lovu se mogu koristiti samo lovački psi koji su registrirani pri HKS-u ili HLS-u, te imaju položen IPO kod HKS-a ili HLS-a.
Iznimno, u lovu se mogu koristiti i mladi lovački psi do 18 mjeseci starosti radi uvježbavanja određenih radnji.

Zec se lovi lovačkom puškom sačmaricom sačmom promjera 3,0 do 4,0 mm, na najvećoj udaljenosti od 50 metara, a jarebica kamenjarka sačmom promjera 1,7 do 3,5 mm na najvećoj udaljenosti od 35 metara.


VOĐENJE EVIDENCIJE O OBAVLJENOM LOVU

 

Svi lovci koji sudjeluju u lovu, bilo u skupnom ili pojedinačnom lovu, prije ulaska u lovište moraju imati dopuštenje za lov divljači, koje im izdaje Lovnik Udruge, njegov zamjenik ili druga osoba ovlaštena od vodstva udruge, u pisanom obliku na obrascu „Dopuštenje za lov divljači“, gdje je opisano koju je vrstu divljači dopušteno loviti, koliko komada,tko sve sudjeluje u lovu, broj ispaljenih metaka, sva zapažanja u lovištu, te vremenski period za koje navedeno dopuštenje vrijedi.

Nakon završetka lova, a na osnovi „ Dopuštenja za lov divljači“, lovnik udruge ili njegov zamjenik , dužan je napraviti zapisnik na obrascu „Zapisnik o obavljenom lovu“.

Na temelju Zapisnika o obavljenom lovu, Lovnik udruge ili njegov njegov zamjenik, dužan je izdati Potvrdu o porijeklu divljači.

Za suradnju sa osobom ovlaštenom za provedbu mjera lovnogospodarske osnove i program zaštite divljači zaduženi su predsjednici L.J., grupovođe, lovočuvari i lovci.


Za sve dopune ovog plana ovlašćuje se Izvršni odbor Udruge.

 

Dopredsjednik Udruge: Branimir Šakić dr. vet.med.

Predsjednik Udruge: Predrag Jurčević, dipl. turizmolog