KALENDAR LOVA

LOVNA GODINA 2018/19

 

 

Lov u ZL XVII/126 Lovreć-Studenci kojim gospodari LU  "Gradina" Lovreć,organizira se u skladu sa Lovno-gospodarskom osnovom,Zakonom o lovstvu (NN 140/05 i 75/09) te pravilnicima resornog ministarstva i ostalim zakonskim propisima vezanim uz lovstvo.

 

LOVNI  DANI  ZA SKUPNI LOV

 

KOLOVOZ 2018.g.:

Ø  Nedjelja 05., 12., 19., i 26. kolovoza,

Ø   Srijeda 15. kolovoza (Velika Gospa).

Love se golubovi (grivnjaš i pećinar), te  prepelica pućpura, potražice sa psima ptičarima, i ostala divljač sukladno LGO.

 

RUJAN 2018.g.:

Ø  Nedjelja 02., 09., 16.,23. i 30.rujna.

  • Lovi se prepelica pućpura, golubovi i ostala divljač sukladno LGO-i.
  •  16., 23. i 30.rujna lovi se divlja svinja i ostala divljač sukladno LGO – u.

 

LISTOPAD 2018.g.:

Ø  Nedjelja07., 14., 21. i28.listopada.

Ø  Ponedjeljak 08. listopada.

Lovi se divlja svinja,zec, jarebica kamenjarka iostala divljač sukladno LGO – u.

  • U nedjelju 07. i ponedjeljak 08. listopadanije dozvoljen odstrjel zeca i jarebice kamenjarke.
  • Lov na zeca i jarebicu kamenjarku otvara se 14.10.2018.

 

STUDENI 2018.g.:

Ø  Nedjelja 04., 11., 18., i 25. studenog.

Ø  Četvrtak 01. studenog (Svi Sveti)

Lovi se divlja svinja, zec, jarebica kamenjarka i ostala divljač sukladno LGO – u.

 

PROSINAC 2018.g.

Ø  Nedjelja 02., 09.,16., 23., i 30.prosinca.

Ø  Ponedjeljak 24. prosinca (Badnjak)

Ø  Srijeda26. prosinca (Sveti Stipan)

Lovi se divlja svinja,zec, jarebica kamenjarka i ostala divljač sukladno LGO – u.

 

SIJEČANJ 2019.g.

Ø  Nedjelja06.,13.,20. i 27., siječnja.

Ø  Utorak01.siječnja (Nova Godina)

§  U nedjelju 20. i 27. siječnja lovi se divlja svinjai ostala divljač sukladnoLGO – u dokodstrjel zeca i jarebice kamenjarke nije dozvoljen.

§  Zadnji dan lova na zeca i jarebicu kamenjarku je 13.01.2019.

 

Ø LOVNICI UDRUGE

 

*Ante Šakić – glavni lovnik Udruge (098/650 987)

*Petar Mustapić (098 361 981)

*Nikola Koštić (099/ 797 21 70)

 

 Navedeni lovnici Udruge ovlašteni su od I.O. Udruge za izdavanje EDZ i PPD obrazaca.

Dopuštenje za lov divljači i popis sudionika lova za sve skupne lovove  izdaje glavni lovnik Udruge.

 

Ø ZBORNA MJESTA

 

§  Lovreć – po sektorima, odgovorni voditelj lova (lovnik) jePetar Mustapić.

 

- SEKTOR KULA: Igralište Kula (grupovođa Stipe Olujić)

                  - SEKTOR CENTAR: Centar Lovreća (grupovođa Petar Mustapić)

                  - SEKTOR JELIĆI: Jelići (grupovođa Tomislav Jelić)

                  - SEKTOR ČALJKUŠIĆI: Čaljkušići (grupovođa Petar Čaljkušić)

                  - SEKTOR NIKOLIĆI: Kod Križa u Nikolićima (grupovođa Ivan Nikolić)

 

§  Studenci – po sektorima, odgovorni voditelji lova (lovnici) su Ante Šakić (glavni lovnik udruge) i Nikola Koštić.

 

-  SEKTOR I POLJE: Zvizda (nerazvrstani sektor)

-  SEKTOR II DVORINE: Kapela kod Dvorina (grupovođa Ante Bilić)

-  SEKTOR III JURČEVIĆI: Jurčevića greda (grupovođa Nikola Koštić)

-  SEKTOR IV MAMUTOVO BRDO: Gradina (grupovođa Ivo Amulić)

-  SEKTOR V JOVA: Kovačevići (grupovođa Miroslav Šakić)

 

 

v  Skupni lov počinje u 07.00 h , a lovci su dužni doći na zborno mjesto najmanje 15 minuta ranije.

 

v  Voditelj lova odgovoran je za provedbu lova u skladu sa zakonskim odredbama te ima pravo udaljiti iz lova lovca koji ne ispunjava sve uvjete za lov.

 

v  Dopuštenje za skupni lov nalazi se kod voditelja lova (glavnog lovnika udruge), a voditelj lova prije početka svakog lova dužan je napraviti popis sudionika skupnog lova i obavijestiti lovce koju vrstu divljači smiju loviti, u kojem dijelu lovišta i koliki je dopušteni odstrjel za pojedini lovni dan. Popis sudionika skupnog lova glavnom lovniku dostavljaju grupovođe u zakazano vrijeme i na dogovoreni način.

 

v  Svaki lovac koji lovi divljač mora imati pisano dopuštenje za lov ili se nalaziti na popisu sudionika skupnog lova!!

 

v  Svaki lovac dužan je nakon završenog lova donijeti na uvid voditelju lova (lovniku) odstrijeljenu divljač i obavijestiti ga o promašenoj, ranjenoj ili osmotrenoj divljači.

 

v  Svaki lovac tijekom lova mora biti uočljiv odnosno na sebi imati odjeću sa jasno vidljivim fluorescentnim oznakama.

 

v  Skupni lov na divlje svinje može se organizirati i provesti bilo koji dan izvan predviđenog kalendara lovidbe u vremenu od 01.10.2017. do 31.01.2018. U lovu treba sudjelovati najmanje 5. lovaca, a organizaciju i provedbu lova obavlja glavni lovnik Udruge.

 

v  U slučaju odstrjela divlje svinje obavezno uzeti uzorak ošita radi pregleda na trihinelozu, te krv, komad bubrega i slezene radi monitoringa svinjske kuge i sve zajedno sa potvrdom o porijeklu divljači i evidencijskom markicom dostaviti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj ustanovi.

 

v  Divljač smije loviti osoba koja ima lovačku iskaznicu s važećom identifikacijskom markicom za pojedinu lovnu godinu, oružni list za držanje i nošenje oružja u svrhu lova i prethodno pisano dopuštenje lovoovlaštenika.

v  Divljač je dopušteno odstrjeljivati samo lovačkim oružjem i lovačkim nabojima koji odgovaraju snazi i otpornosti pojedine vrste divljači koja se lovi.Zabranjena je upotreba tzv. "DEVETAKA".

 

v  U lovu se smiju koristiti lovački psi koji su registrirani kod HLS-a ili HKS-a, a stariji od 18 mjeseci moraju imati položen IPO (Ispit prirođenih osobina).

 

 

POJEDINAČNI LOV DOČEKOM DIVLJIH SVINJA

§  Lov dočekom divljih svinja dozvoljen je od 01.07.2018. do28.02.2018.g. uz prethodnu najavu lovnikute uz pisano dopuštenje za lov!

§  U lovu dočekom divljih svinja nije dozvoljen odstrel krmače.

§  Da bi lovac dobio dopuštenje za lov dočekom mora ispunjavati sve zakonske uvjete te se najaviti ovlaštenom lovniku lovne jedinice (Lovreć – Petar Mustapić, Studenci – Nikola Koštić ili glavnom lovniku Anti Šakiću) prije odlaska u lov i osobno preuzeti dopuštenje te ga izvijestiti o točnoj lokaciji dočeka!

§  Nakon završetka lova, lovac je dužan izvijestiti lovnika o odstrijeljenoj, promašenoj i osmotrenoj divljači.

 

POJEDINAČNI LOV SRNE OBIČNE

 

§  Lov srnjaka dozvoljen je od 04.05.2018. do 30.09.2018.g., a srne i laneta od 01.09.2018. do 31.01.2019.

§  Ukupno je dozvoljeno odstrijeliti 4 komada srneće divljači i to dva srnjaka i dvije srne.

§  Lov se obavlja sukladno Zakonu o lovstvu i Pravilniku o uvjetima i načinu lova.

§  Lov je moguć samo uz pisano dopuštenje za lov!

 

§  Uvjete za ishodovanje dopuštenja za lov, te način i mjesto lova srneće divljači određuje glavni lovnik udruge u suradnji sa pomoćnim lovnicima, predsjednicima lovnih jedinica(Glavni lovnik udruge – Ante Šakić, pomoćni lovnici:Lovreć – Petar Mustapić, Studenci –  Nikola Koštić)

§  Nakon završetka lova, lovac je dužan izvijestiti lovnika o odstrijeljenoj, promašenoj i osmotrenoj divljači.

 

POJEDINAČNI LOV ŠLJUKE BENE

§  Lov šljuke bene dozvoljen je od  01.10.2018. do 28.02.2019.g. uz prethodnu najavu lovniku te uz pisano dopuštenje za lov!

§  Da bi lovac dobio dopuštenje za lov mora ispunjavati sve zakonske uvjete te se najaviti ovlaštenom lovniku lovne jedinice (Lovreć – Petar Mustapić, Studenci –  Nikola Koštić ili glavnom lovniku Anti Šakiću) prije odlaska u lov i osobno preuzeti dopuštenje te ga izvijestiti o točnoj lokaciji lova! Lov se može organizirati svaki dan tijekom lovne sezone, a obavlja se potražice sa psom ptičarom ili dočekom na preletu.

§  Nakon završetka lova, lovac je dužan izvijestiti lovnika o odstrijeljenoj, promašenoj i osmotrenoj divljači.

 

NAPOMENA:

U slučaju promjena kalendara lova, za što je ovlašten Izvršni odbor udruge, svi članovi će biti pravovremeno obaviješteni.

Lov divljači organizira se do ispunjenja odstrijeljene kvote za pojedinu vrstu divljači nakon čega se lov obustavlja !!

 

 

 

Lovreć, 03.06.2018.g.

 

Stručna osoba  Udruge za LGO                             Predsjednik LU "GRADINA"  - Lovreć

 

      Branimir Šakić                                                                      Marijan Dumančić