OSNOVNI PODACI O LOVIŠTU

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu ("Narodne novine", broj 140/05). članka 35. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01 i 129/05) i članka 21. Statuta Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/01. 7/03. 2/06 i 11/06). Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije, u postupku usklađenja i ustanovljenja granica zajedničkih lovišta na prijedlog Stručne komisije Povjerenstva za analizu usklađenosti granica zajedničkih lovišta Splitsko-dalmatinske županije i Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju zajedničkih lovišta u Splitsko-dalmatinskoj županiji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, Šumarstva i vodnoga gospodarstva (Klasa: 323-01/06-01/1942. Ur.broj: 525-13-07-2-GG, od 16. veljače 2007.), na 19. sjednici, održanoj 3. travnja 2007., donosi

ODLUKU

kojom se ustanovljuje zajedničko lovište na području Splitsko-dalmatinske županije pod brojem i imenom: XVII/126 – “LOVREĆ-STUDENCI“.


IZVOD IZ AKTA O USTANOVLJENJU LOVIŠTA

Opis granice
Početna točka lovišta je na koti 776 (Ortovača). Sjeverna granica ide u smjeru jugoistoka državnom granicom RH do kote 724 poviše sela Repinovaća. Tu počinje istočna granica lovišta koja ide u smjeru juga između kote 736 i trigonometra 774 (Drežanj), a dalje na jugozapad obilazeći sa zapadne strane zaseok Lažete, te dalje presijecajući cestu Studenci Imotski kod kote 715 pokraj Gornjih Metera. Od kote 715 granica ide prema koti 737, koti 722, a odatle preko Samarina na kotu 746. a od nje u smjeru Juga obilazeći sa zapadne strane zaseok Mikuliće, a sa istočne strane Kamenjak (kota 804) do Katića i dalje na cestu Imotski – Lovreć. Granica prati cestu do raskrižja za selo Grabovac, a zatim tom cestom do raskrižja za Medov dolac. Tu počinje južna granica koja ide u smjeru zapada na kotu 530 i vrh Sidoč (trig. 849) ide vrhom brda Sidoč preko predjela Močarnik, kote 592. Novak 49, Vrsnica pa povise Gornjih Merčepa dolazi na cestu Šestanovac – Cista Provo u predjelu Dvorup.
Tu počinje zapadna granica koja ide cestom do Ciste Provo do raskrižja u Cisti Provo, a zatim cestom prema Imotskom do protupožarnog prosjeka Viševac prije Lovreća. Granica lovišta ide protupožarnim prosjekom Viševac do sela Mrnjavci, a od sela Mrnjavci prema Studencima, cestom kroz Musinac, Šakići. Udovičići i dalje cestom prema Aržanu do početne točke lovišta – Orlovača (kota 776).

Obilježbe granice:
Granica lovišta obilježava se obavještajnim tablama na vidljivim mjestima i javnim prometnicama sukladno propisu lovnogospodarske osnove.

Reljefni karakter i zemljopisni položaj:
Lovište je brdskog tipa, a obuhvaća područje predjela Opanci, te naselja Lovreć i Studenci.

Površina lovišta:
Ukupna površina lovišta iznosi 6 841 ha.
Točan razmjer između državnog i privatnog posjeda, te između poljoprivrednih i šumskih površina utvrdit će se kod izrade lovnogospodarske osnove te će biti iskazan u obrascu LGO-1.

Lovište se ne može ustanoviti na:
zaštićenim dijelovima u kojima je posebnim propisima zabranjen lov; moru i ribnjacima s obalnim zemljištem koje služi za korištenje ribnjaka; rasadnicima, voćnim i loznim nasadima namijenjenim intenzivnoj proizvodnji te pašnjacima ako su ograđeni ogradom koja sprječava prirodnu migraciju dlakave divljači; minirane površine i sigurnosni pojas širine 100 m; te na drugim površinama na kojima je aktom o proglašenju njihove namjene zabranjen lov.

 

<<Pogledaj kartu lovišta>>

ExportToPS-all-vis.mxd