Zapisnici sa Skupštine i Nadzornog odbora

LOVAČKA UDRUGA „GRADINA“ LOVREĆ
Mrnjavci 80
21257 LOVREĆ
SKUPŠTINA UDRUGE
16.03.2019.

ZAPISNIK

SA REDOVNE IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE UDRUGE

Redovna izvještajna Skupština Udruge (u daljnjem tekstu Skupština), održana je 16.03.2019. u lovačkom domu na Jankovini, sa početkom u 19.00 sati. Na Skupštini je bio nazočan ukupno 41 redovni član Udruge, pa je nakon utvrđivanja  kvoruma, predsjednik Udruge, Marijan Dumančić u svojstvu predsjedatelja Skupštine, pozdravio sve prisutne i otvorio rad Skupštine  prijedlogom radnog predsjedništva, kojega čine:

-          Marijan Dumančić, predsjedatelj Skupštine

-          Mario Milinović

-          Nikola Koštić

-          Branimir Šakić

Za zapisničara sa sjednice Skupštine predložen je Branimir Šakić.

Skupština Udruge jednoglasno prihvaća prijedlog radnog predsjedništva i zapisničara.

Nakon odabira radnog predsjedništva, predsjedavajući predlaže sljedeći dnevni red:

1.        Izvještaj Predsjednika Udruge za 2018/2019 godinu

2.        izvještaj Tajnika i Rizničara Udruge za 2018 godinu

3.        Izvještaj stručne osobe za provedbu mjera LGO 2018/2019 godinu

4.        Izvještaj Lovnika Udruge za 2018/2019 godinu

5.        Izvještaj urednika Web stranice za 2018/2019 godinu

6.        Izvještaj Nadzornog odbora za 2018/2019 godinu

7.        Izmjena ustroja u Lovnoj jedinici Lovreć.

Nakon iznošenja dnevnog reda, za riječ se javlja Ante Čaljkušić, koji predlaže da se dnevni red nadopuni točkom kojom bi se raspravljalo o inicijativi LJ Studenci za odvajanjem od LU „Gradina“ Lovreć, što je česta tema u posljednje vrijeme među članovima Udruge. Predsjedavajući navodi da je LJ Studenci odgodila inicijativu za odvajanje, te da nema potrebe na današnjoj Skupštini razglabati o toj temi.

Dnevni red Skupština jednoglasno prihvaća.

1.        IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA UDRUGE (PRILOG ZAPISNIKA)

Predsjednik Udruge Marijan Dumančić iznosi izvještaj o obavljenim aktivnostima u toku godine, stanju u lovištu i poduzetim radnjama, obavljenim obavezama vezanim za osiguranje lovišta, povratu sredstava i drugim aktivnostima. Navodi i kako je protiv Udruge, stanoviti Miro Gadžo iz Kljenovca pokrenuo sudski postupak za nadoknadu štete od navodnog naleta njegovog vozila na divlju svinju.Postupak se vodi na Općinskom sudu u Imotskom, a Udrugu zastupa odvjetnik Ivan Močić iz Splita.

Izvještaj Predsjednika Udruge Skupština jednoglasno prihvaća.

 

2.        IZVJEŠTAJ TAJNIKA I RIZNIČARA UDRUGE (PRILOG ZAPISNIKA)

Tajnik i Rizničar Udruge Marjo Milinović, iznio je Skupštini temeljito i precizno financijsko izvješće za 2018 godinu, prema kojemu se u konačnici zaključuje da ostvareni prihod u 2018 nadmašuje rashodnu stranu za 16.434,00 Kn. Nakon prezentacije izvještaja, Mario obavještava Skupštinu da tvrtka Bonix d.o.o. iz Splita koja je za Udrugu obavljala knjigovodstvene usluge, to u buduće ne može raditi, pa je potrebno pronaći novi knjigovodstveni servis. Nakon podnesenog izvještaja, Marjo  daje neopozivu ostavku na mjesto Tajnika i Rizničara u Udruzi, te se zahvaljuje svim suradnica u dosadašnjem radu. Na podnesenu ostavku predsjednik Udruge poziva predstavnike sektora, da predlože svoje kandidate za novog Tajnika i Rizničara Udruge.

 Nakon podnesenog izvještaja, javlja se za riječ član Lovne jedinice Lovreć, sektora Kula, Darko Kasum, koji proziva Tajnika i Rizničara Marja Milinovića za financijske malverzacije, koje je, kako tvrdi, provodio na  način da je prisvajao članarine lovaca namijenjene članstvu u Županijskom lovačkom savezu, a uz to još niti sam nije plaćao članarinu Udruzi, niti se odazivao radnim akcijama.Navedene objede demantira sam Marjo Milinović, a potvrđuje predsjednik Udruge, koji uz to navodi da je Ugovorom LU Gradina Lovreć pomogla Darku Kasumu u izgradnji uzgajališta divljeg zeca u građevinskom materijalu i kupila mu 8 komada zečeva, koje je po Ugovoru trebao vratiti Udruzi, a to nije napravio. Predsjednik Nadzornog odbora AnteBošnjak, na ovu temukonstatira da je rad Udruge financijski u potpunosti transparentan, te da Marjo Milinović uredno, svaku godinu uplaćuje punu članarinu. Vezano za radne obaveze, iznosi da je Tajnik oslobođen radova, kao i ostali rukovodeći kadar i stručne službe.Nakon obrazloženog demantija navedenih optužbi, Marjo Milinović napušta Skupštinu.

Financijsko izvješće za 2018.g. Skupština Udruge jednoglasno prihvaća.

Nakon prihvaćenog financijskog izvješća savjetnik u udruzi predlaže da se g.Marjo Milinović za predan dugogodišnji rad za udrugu nagradi najvišim  odličjem što Skupština jednoglasno prihvaća.

 

3.        IZVJEŠTAJ STRUČNE OSOBE ZA PROVEDBU MJERA LGO (PRILOG ZAPISNIKA)

Stručna osoba za provedbu mjera LGO iznosi detaljan izvještaj o provođenju mjera i provođenje plana gospodarenja lovištem, analizirajući stanje svih vrsta divljači sa kojima Udruga gospodari, dajući temeljne smjernice za buduće gospodarenje. Obavještava Skupštinu o izvršenom inspekcijskom nadzoru u Udruzi i predlaže Plan biosigurnosnih mjera za rano otkrivanje i sprječavanje pojave Afričke svinjske kuge.

Izvještaj stručne osobe za provedbu mjera LGO  Skupština jednoglasno prihvaća.

4.        IZVJEŠTAJ GLAVNOG LOVNIKA UDRUGE (PRILOG ZAPISNIKA)

Glavni lovnik Udruge Ante Šakić u svome izvještaju iznosi podatke o načinu, organizaciji i izvršenju lova u lovnogospodarskom razdoblju 2018/2019 osvrćući se na izvršenje plana i stanje sa pojedinim vrstama divljači. Također iznosi odnos sa svojim pomoćnicima, grupovođama i lovočuvarima, koji je korektan, uz zaključak da komunikacija može biti i bolja.

Izvještaj glavnog lovnika Udruge Skupština jednoglasno prihvaća.

5.        IZVJEŠTAJ UREDNIKA WEB STRANICE (PRILOG ZAPISNIKA)

Urednik Internetske stranic Predrag Jurčević izvještava Skupštinu da Web stranica nije bila aktivna od siječnja 2018 do srpnja 2018., kada je ponovno aktivirana uz trošak od 300 Kn i godišnju pretplatu hosting usluga Web providera od 140 Kn.Međutim, ovo je samo privremeno rješenje, koje traži angažman Web dizajnera sa ciljem osuvremenjivanja alta sa kojima će biti moguće popratiti Internetski napradak. Urednik Web stranice je objavio brojeve i vrstu objava po mjesecima.

Izvještaj Urednika Web stranice Skupština jednoglasno prihvaća.

6.        IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA ZA 2018/2019 GODINU

Izvještaj u ime Nadzornog odbora Udruge podnosi njegov predsjednik Ante Bošnjak. Osvrćući se na financijsko poslovanje Udruge, Ante tvrdi da se uvidom u sve financijske transakcije može donijeti zaključak da je poslovanje Udruge u potpunosti transparentno. Zamjerku nalazi u isplati 300 Kn naknade za rad tajnika i rizničara kroz račune za gorivo, i da je taj trošak trebalo prikazati na drugačiji način. Odluku o ovakvom načinu isplate donio je Izvršni odbor Udruge, koju treba što prije promijeniti. Za sve isplate od strane Udruge postoje orginalni računi, nema skrivenih niti nepoznatih isplata, kao niti isplata dnevnica i putnih troškova. Plaćanje članarine je sukladno Statutu, a zamjerku nalazi, odnosno predlaže, da se na uplatnicama navodi OIB lovca koji plaća članarinu, što je odmah nekolicina članova Skupštine odbacila kao mogućnost, budući  taj prijedlog nije sukladan sa smjernicama GDPR-a., odnosno zaštite osobnih podataka. Predsjednik Nadzornog odbora takođe donosi zamjerku na održavanje lovačkog doma, za kojega tvrdi da je neuredan i zapušten, te da je potrebno angažirati stručni tim za čišćenje. U nastaloj raspravi, predsjedavajući Skupštine zaključuje,da je lovački dom potrebno stalno održavati i da jedno čišćenje nije trajno rješenje, pa predlaže da se na sljedećem Izvršnom odboru zaduže svi sektori, koje će u dogovorenim intervalima biti zaduženi za održavanje lovačkog doma. Do sada je održavanje lovačkog doma provodio samo domar Frane Biškić.

Predsjednik Nazornog odbora Ante Bošnjak također predlaže da se izmjeni članak 29. Statuta Udruge, kojim se za obavljanje funkcije Tajnika Izvršnog odbora i Skupštine Udruge, uvjetuje 10 godina lovačkog iskustva. Tvrdi, da se na ovaj način sputavaju mladi članovi koji bi mogli dobro obavljati ovu funkciju, a ne mogu konkurirati izboru zbog navedene odrebe članka 29. Statuta Udruge. U razvijenoj raspravi nakon ovoga prijedloga, bivši predsjednik Nazornog odbora Milenko Jelić, također podržava ovu inicijativu, navodećipozitivna iskustva iz nekih drugih Udrugakoje nemaju ovu odredbu. Predrag Jurčević objašnjava da je za svaku promjenu akta Statuta Udruge, potrebno članovima Udruge omogućiti raspravu na tematskim sjednica. Predsjedavajući Skupštine Marijan Dumančić predlaže otvaranje rasprave za promjenom Statuta Udruge, što se jednoglasno prihvaća.

Nakon završenog izlaganja predsjednika Nadzornog odbora Ante Bošnjaka, glavni urednik Web stranice Predrag Jurčević postavlja upit predsjedniku Nadzornog odbora o knjigovodstvenoj bilanci Udruge, odnosno, traži da mu odgovori kolika je knjigovodstvena i van knjigovodstvena vijednost Udruge. Budući da predsjednik Nadzornog odbora nije imao odgovor na navedeno pitanje,obećao je pripremiti odgovor u što kraćem vremenu.

Izvještaj predsjednika Nadzornog odbora Skupština je prihvatila sa jednim suzdržanim glasom.

 

7.        IZMJENA USTROJA U LOVNOJ JEDINICI LOVREĆ

Tijekom ožujka, Lovačkoj Udruzi „Gradina“ Lovreć upućena su dva zahtjeva od lovaca iz Lovne jedinice Lovreć, a koja se odnose na preustroj unutar Lovne jedinice Lovreć.

7.a). ZAMOLBA ZA NOVI USTROJ LOVNE JEDINICE LOVREĆ

Zamolbu za novi ustroj Lovne jedinice Lovreć, koju su poslali dana 07.03.2019. lovci sektora „Jelići“ Vladimir Bekavac, Marijan Milinović i Krešimir Batinić, pročitao je predsjednik Udruge Marijan Dumančić. Lovci u svom zahtjevu traže novi ustroj, koji bi se realizirao na način da oni gospodare da nerazvrstanim sektorom „Sektor III-sjeveroistok“ (oko lovačke kuće), jer smatraju da bi gospodarenjem po smjernicama LGO-a i dodatnim aktivnostima poboljšali situaciju po pitanju održivog razvoja na tom području.

Na ovu temu se otvorila rasprava, pa je Predrag Jurčević iznio točne opise sekora, te naveo nerazvstane sektore u Udruzi. Lovci sektora Nikolići nisu se složili sa konstatacijom da je ovaj sektor zapušten i naveli su mjesta izgrađenih solišta i pojilišta unutar sektora.

Predsjednig Udruge Marijan Dumančić donosi odluku da će se sastati lovci LJ Lovreć i raspraviti o ovoj temi.

7.b). ZAHTJEV ZA OSNIVANJEM LOVNE GRUPE

Zahtjev za osnivanjem lovne grupe unutar sektora Kula, podnijeli su dana 13.03.2019. lovci sektora Kula Hrvoje Šimundić – Bendić, Marijan Šimundić, Borislav Šimundić,Tihomir Šimundić,David Šimundić, Darko Kasum, Marijan Petričević i Miljenko Jelić. U svome zahtjevu navode da je povod njihovom zahtjevu lakša organizacija lova unutar grupa sa manjim brojem lovaca. Kako u članku 37.Statuta Udruge stoji da sektor može imati jednu ili više grupa, ovaj zahtjev je potpuno u skladu sa Statutom Udruge i Skupština ga jednoglasno prihvaća.

Zahtjev Hrvoja Šimundića Bendića da izgradi čeku na području sektora Čaljkušići, čemu se lovci sektora Čaljkušići protive, preusmjeren je prema sljedećem Izvršnom odboru Udruge, kojiće donijeti odluku o ovom zahtjevu.

Sastanak je završio u 20.45

 

PRILOZI ZAPISNIKU:

1.        Izvještaj Predsjednika Udruge za 2018/2019 godinu

2.        izvještaj Tajnika i Rizničara Udruge za 2018 godinu

3.        Izvještaj stručne osobe za provedbu mjera LGO 2018/2019 godinu

4.        Plan biosigurnosnih mjera za sprječavanje pojave ASK

5.        Zapisnik inspekcijskog nadzora

6.        Izvještaj Lovnika Udruge za 2018/2019 godinu

7.        Izvještaj urednika Web stranice za 2018/2019 godinu

8.        Izvještaj Nadzornog odbora za 2018/2019 godinu

 

 

Zapisnik sastavio:  Branimir Šakić

Svi prilozi s nalaze uz original zapisnik i mogu se pogledati u pismohranu udruge u lovačkom domu. 

 

 

 
Zapisnik Nadzornog odbora od 16.03.2019.:
 
 
ZAPISNIK S KONTROLE FINANCIJSKOG POSLOVANJA LOVAČKE
UDRUGE GRADINA ODRŽANOG 11. PROSINCA 2018.
 
Nazočni:
1.     Ante Bošnjak, predsjednik nadzornog odbora
2.     Petar Barać, član nadzornog odbora
3.     Marijan Dumančić, predsjednik L.U. Gradina
4.     BetiBosnićVidjak, knjigovodstveni servis BONIX d.o.o.
Mjesto održavanja: Ured tvrtke BONIX d.o.o. , Karlovačka 26b, Split
Vrijeme početka: 15.00 sati
 
 
Dvojica predstavnika nadzornog odbora izvršila su u prisustvu predsjednika udruge i predstavnika tvrtke koja vodi knjigovodstvene poslove za udrugu uvid u kompletno financijsko poslovanje udruge za 2018. godinu. Pregledani su svi računi i sve stavke te je utvrđeno slijedeće:
 
1.     Nema nepravilnosti u plaćanju članarine tj. ista se plaća sukladno statutu. Nitko od redovnih članova nije oslobođen plaćanja iste.
2.     Za sve isplate postoje originalni računi i zna se točno na što se svaka isplata odnosi.
3.     Nema nikakvih skrivenih i nepoznatih isplata.
4.     Udruga nikome ne isplaćuje dnevnice ni putne troškove.
5.     Tajnik udruge naknadu za svoj rad od 300 kuna/mjesečno naplaćuje kroz račune za gorivo. Odluku o načinu isplate donio je izvršni odbor udruge.
 
 
Zaključak nadzornog odbora nakon svega pregledanog je da se financijsko poslovanje udruge vodi potpuno uredno.
Radi prevencije bilo kakvih svađa i nesporazumapreporuke za ubuduće su:
1.     Precizno regulirati način isplata bilo kakvih naknada fizičkim osobama u što ulaze gorivo, dnevnice, troškovi putovanja, naknade za rad i slično.
2.     Svaki napravljeni trošak s kratkim pojašnjenjem učiniti javno vidljivim na internet stranici udruge u roku 7 dana od dana nastajanja.
 
Sastanak završen u 16.00 sati

 

 

 

ZAPISNIK SA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA ODRŽANE 30.09.2018.

ZAPISNIK SA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA LOVAČKE
UDRUGE GRADINA ODRŽANOG 30. RUJNA 2018.
 
Nazočni:
1.     Ante Bošnjak
2.     Petar Barač
3.     Zdravko Šakić
Mjesto održavanja: Lovački dom „Jankovina“
Vrijeme početka: 14.00 sati
 
 
Vezano za financijsko izviješće za 2017. godinu koje je skupština jednoglasno usvojila imamo slijedeće primjedbe i preporuke s ciljem da izviješće za 2018. godinu bude jasnije i potpunije.
Primjedbe se odnose samo na troškove rashoda koji nisu dovoljno jasni:
1.     Naknade za troškove službenog puta – ove naknade moraju biti potpuno u skladu sa knjigovodstvenim propisima. Troškovi korištenja osobnih vozila mogu se obračunavati samo po kilometru i to samo od Lovreća prema ciljanoj destinaciji. Troškovi dnevnica moraju se minimalno obračunavati. Naknade za članove izvršnog odbora ako ih traže moraju se radi transparentnosti obračunavati kroz ugovor o djelu na koji se plaća dodatni porez pa to izvršni odbor mora uzeti u obzir.
2.     Intelektualne i osobne usluge – nejasno na što se odnose. Budući izvještaji moraju ići u detalje.
3.     Ostale usluge – nejasno na što se odnosi. Budući izvještaji moraju ići u detalje.
4.     Rashodi za materijal – – nejasno na što se odnosi. Budući izvještaji moraju ići u detalje.
5.     Rashodi za amortizaciju – nejasno na što se odnosi. Budući izvještaji moraju ići u detalje.
Zbog spomenutih nejasnoća u klasičnom financijskom izvještaju za 2017. godinu preporuka za ubuduće je da osim standardnog financijskog izvještaja kojeg u skladu sa zakonom priprema knjigovodstveni servis udruge mora biti javno na webu objavljen i izvještaj po pojedinačnim stavkama rashoda s kratkim obrazloženjem svake stavke i to u vremenu od 1. 1 do 31. 12. koji će svima biti jasniji i razumljiviji od ovog klasičnog.
 
Vezano za izvješće lovnika za novu lovnu sezonu 2018/2019 – u istome nisu nađene nepravilnosti. Izvještaj će biti proslijeđen uredniku web stranice na objavu.
Vezano za neplaćanje članarine za članove koji su platili samo pola iznosa predlažemo izvršnom odboru javnu opomenu za iste.
Vezano za potpuni izostanak plaćanja članarine predlažemo izvršnom odboru da sukladno statutu pokrene stegovne mjere koji uključuju i isključenje iz udruge. Prema evidenciji tajnika udruge do 15. rujna postoje dvojica članova udruge koji u tekućoj godini nisu platili ništa i ne reagiraju na pozive.
Vezano za radove u lovištu – od voditelja sektora se ovim putem traži plan radova i evidencija izvršavanja istih.
Vezano za pokretnu imovinu udruge (motorne pile, trimer, ostalo)- od izvršnog odbora se traži da javno na web stranici objavi popis takve i slične vrijedne imovine sa ocjenom stanjem ispravnosti te tko je zadužio pojedinu stvar.
Vezano za lovački dom – isti je neodržavan i prljav te se predlaže izvršnom odboru da se barem 2-3 puta godišnje plati temeljito čišćenje.
Vezano za tekuću lovnu sezonu – vođe grupa moraju lovniku redovito dostavljati izviješća.
 
Sastanak završen u 14.45.
 
Prilog zapisniku:

Lovnik Lu “Gradina“ Lovreć                                                           Nadzorni odbor Lu “Gradina“ Lovreć                                                          

 

 

  LOVNA GODINA 2018/2019

                                                                -SKUPNI LOV-

 

 

Tijekom mjeseca kolovoza i rujna 2018. godine u zajedničkom lovištu XVII Lovreć- Studenci, kojim gospodari Lu “Gradina“ Lovreć, održano je ukupno sedam (7) skupnih lovova, tijekom kojih se lovio golub/grivnjaš i pećinar, te prepelica pućpura.

U navedenim lovovima sudjelovalo je ukupno 84 lovca, sa 9 lovačkih pasa, od kojih je osam imalo položen  IPO, dok je jedan pas mlađi od 18 mjeseci, kao i ostali bio registriran kod HKS-a, ali nije imao položen IPO.

Navedeni skupni lovovi održani su na način da su grupovođe na vrijeme dostavile popis sudionika lova, te su svi lovci bili na zbornom mjestu u dogovoreno vrijeme.

Ukupno je odstrijeljeno 14 golubova i 21 prepelica.

Nakon izvršenih lovova, uočeno je kako je stanje populacije golubova zadovoljavajuće, dok  stanje populacije prepelice zabrinjava tj. nastavlja  se negativni trend rasta navedene populacije u našem lovištu. Razloge valja svakako potražiti u sve većem broju zabranjenih sredstava tzv “PIVALICA“ , a koje se masovno koriste u susjednim lovištima, kao i u sve manjem broju zasijanih i obrađenih poljoprivrednih površina u Studenačkom polju. Smatram kako svi zajedno možemo i moramo učiniti više kako bi i u budućnosti uživali u jednom od najljepših lovova (lov na prepelicu), na način da povećamo broj obrađenih poljoprivrednih površina u proljetnoj sjetvi.

Obzirom kako se približava otvor lova na divlju svinju, pozivaju se svi članovi naše udruge na pojačan oprez, poštivanje svih sigurnosnih propisa, te na jasnu i pravodobnu međusobnu komunikaciju, kako bi se izbjegle neželjene situacije tijekom lova.

 

 

 

 

 

 

S poštovanjem,                                                                                  Lovnik udruge: Ante Šakić

 U Studencima: 10.09.2018. godine