Poslovnik o radu Skupštine udruge

Skupština lovačke udruge Gradina – Lovreć ( u daljnjem tekstu skupština), temeljem članaka 13, 47. i  članak 19.stavak 5. Statuta, dana  09.06.2018. godine, a na prijedlog Izvršnog odbora donosi:
                                     
POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE UDRUGE


   Članak  1.
Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Skupštine udruge.Odredbe  Poslovnika primjenjuju se na sve osobe koje sudjeluju u radu Skupštine.
                                                               
  Članak  2.
Skupština radi, obavlja poslove i izvršava svoje zadatke na sjednicama.Sjednice skupštine su javne, osim kada to nalaže zakon i kada to ista odredi. Sjednicu Skupštine saziva  Izvršni odbor udruge, a može je sazvati predsjednik i,podpredsjednik i Nadzorni odbor udruge., a u slučaju isteka mandata i roka za sazivanje Skupštine može je sazvati i posebna  „ inicijativa za sazivanje izvanredne Skupštine“ uz potporu 30 % članova udruge. Inicijativa predlaže dnevni red , radno predsjedništvo i  predsjedatelja radnog predsjedništva, vodi Skupštinu i ima sva prava sukladno Statutu.
 
 Članak  3.
 Skupština pravovaljano odlučuje ako su sjednici nazočni najmanje 30% redovitih-matićnih članova,a odluke su pravovaljane ako ih prihvati 50 % plus jedan glas nazočnih. Činjenica nazočnosti zastupnika utvrđuje se na početku rada Skupštine.
Ako se Skupštini ne odazove 30% članova treba sačekati 15 minuta i onda Skupština može pravovaljano odlučivati bez obzira na broj nazočnih članova. Treba osigurati da svi budu obaviješteni o datumu,vremenu i mjestu održavanja Skupštine.


Članak  4.
Predsjednik ili onaj tko saziva poziva za Sjednicu Skupštine, otvara Skupštinu i predlaže kandidate za  članove radnog predsjedništva. Radno predsjedništvo ima 3 člana.
U pravilu Skupštinom predsjeda predsjenik udruge ili predsjedavajući radnog predsjedništva, iznimno izbornom Skupštinom kod izbora predsjednika, ako je isti kandidat Skupštinom obvezno predsjeda predsjedavajući radnog predsjedništva.


Članak  5.
Zadaci, prava i dužnosti predsjedništva u vođenju izvještajne ili izborne sjednice Skupštine su da se: rad odvija prema usvojenom dnevnom redu, Statutu i ovom Poslovniku osigurava članovima učešće u raspravi po redoslijedu prijava prijedlozi za izbor kandidata ili osporavanje izbora moraju biti obrazloženi osigurava slobodno opredjeljenje u javnom i tajnom glasovanju u skladu s ovim Poslovnikom izriče predviđene mjere zbog narušavanja rada na sjednici obavi i druge poslove utvrđene općim aktom udruge ili kad to skupština odluči.


Članak  6.
Po izboru i konstituiranju radnog predsjedništva prelazi se na daljnji tok sjednice.Ako Skupština natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova na prihvati dnevni red, radno predsjedništvo zaključuje Skupštinu.                                                                                                                                                          Nakon proteka dva mjeseca ponovo se saziva sjednica Skupštine o istim pitanjima.


Članak  7.
O istoj točci dnevnog reda član može raspravljati samo jednom.
Rasprava o istoj točki dnevnog reda traje do tri minute.
Replika traje do jednu minutu.
Prijave za raspravu prijavljuju se pismeno i usmeno.
                                                              
Članak  8.
Nitko nema pravo govornike na sjednici Skupštine prekidati u govoru, upadati im u riječ ili ih sugestivnim pokretima, uzvicima i sl. ometati u slobodnom izlaganju. Govornik može početi izlaganje tek pošto dobije riječ od radnog predsjedništva.
Iznimno, ukoliko se govornik udalji od pitanja o kojem se raspravlja, ako svojim govorom vrijeđa odnosno  kleveće ili na bilo koji način izaziva nazočne na sjednici ili treće osobe, radno predsjedništvo će ga upozoriti da se drži dnevnog reda, da ne vrijeđa ili da ne narušava red na sjednici.
 Ukoliko osoba iz prethodnog stavka ne prihvati upozorenje radnog predsjedništva,  radno predsjedništvo ga prekida u govoru i izriče mu mjeru oduzimanja riječi, opomenu ili udaljenje sa Skupštine.

                                                                
Članak  9.
Nazočni gosti na sjednici Skupštine mogu govoriti po pitanjima koja su na dnevnom redu kao i članovi uz odobrenje radnog predsjedništva, ali bez prava odlučivanja.


Članak  10.
Skupština u pravilu odlučuje javnim glasovanjem, ukoliko skupština ne odluči da se glasuje tajno. Odlučivanjem tajnim glasovanjem  vrši se dizanjem ruku po postavljenim pitanjima:
·         Tko je  ZA  prijedlog
·         Tko je  PROTIV  prijedloga
·         Tko je  SUZDRŽAN   od glasovanja o prijedlogu

Skupština je prihvatila prijedlog ukoliko je natpolovična većina nazočnih članova glasovala za njegovo prihvaćanje.
Ukoliko je broj glasova „ZA“ i „PROTIV“, odnosno  „SUZDRŽANI“  jednak,  odlučuje glas predsjednika ili predsjedavajućeg skupštine.
Tajno glasovanje  vrši se pomoću glasačkih listića. Glasački listići identični su za svaki krug glasovanja, ovjereni su pečatom udruge, moraju sadržavati prijedlog o kojem se odlučuje i na kraju riječi, zaokruživanjem kojih zastupnik odlučuje. Riječi koje zastupnik zaokružuje su:    „ZA“ ,  „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“  .
Član glasuje osobno zaokruživanjem jednog od odgovora na glasačkom listiću i po pozivu Predsjednika Skupštine listić ubacuje u glasačku kutiju.
Glasački listić koji nije popunjen, koji je precrtan, išaran ili nadopunjen, nevažeći je.
Radno predsjedništvo koje priprema tajno glasovanje utvrđuje i objavljuje rezultate.

Članak  11.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi zapisničar, a ovjeravaju ga dva ovjerovitelja, koji se svi biraju na početku rada sjednice.Zapisnik sadrži:
·         mjesto i datum održavanja sjednice,
·         ime i prezime osobe koja otvara sjednicu ( predsjednika udruge ),
·         ime i prezime članova Radnog  predsjedništva,
·         ime i prezime  predsjedavajućeg  Radnog  predsjedništva,
·         broj nazočnih članova na Skupštini u odnosu na ukupan broj minimalno potrebitih,
·         konstataciju  Radnog predsjedništva o postojanju ili nepostojanju kvoruma,
·         ime i prezime osoba koje su na sjednici govorile i točku dnevnog reda o kojoj su govorile,
·         donesene odluke i sadržaj  odluka donesenih na Skupštini,
·         vrijeme kada je sjednica počela, kada je prekinuta, nastavljena i završena,
·         potpis zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i predsjedavajućeg radnog predsjedništva
·         zapisnik se čuva kao dokument trajne vrijednosti i može se nadležnim tijelima dostaviti kao izvod ili cijeli na njihovo traženje.


Članak 12.
  
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.
Poslovnik se ovjerava pečatom udruge i potpisom predsjedavajućeg radnog predsjedništva ili predsjednika udruge.Lovreć,09.06.2018.godinePredsjednik:
                                                                                    
___________________________________
 Marijan Dumančić

Leave a Reply