Pravilnik o načinu izvršenja lova

 

Sukladno ZOL-u i pravilniku o uvijetima i načinu lova N.N. 62/06, statuta Lovačke udruge Gradina članka 9. stavak br. 3 i članka 10 stavak br.3 skupština Lovačke udruge dana __06.02_____2010.g.
donosi
 
PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠENJA
LOVA NA PROSTORU ZAJEDNIČKOG
LOVIŠTA XVII/126 LOVREĆ – STUDENCI
 
 
Članak 1.
Ovim pravilnikom određuju se načini i uvjeti izvršenja lova u specifičnim uvjetima konfiguracije terena: kraškog, brežuljkastog, nepreglednog – obraslog šumskim gustišom i sl. a glede sigurnosti sudionika lova, stanovništva i njegovih materijalnih dobara, domaćih životinja i sl.
 
Članak 2.
Lov se organizira sukladno organizacionom ustroju udruge članak 39-42. statuta udruge po lovnim jedinicama i sektorima.
 
Članak 3.
Ovisno o vrsti divljači koja se lovi te broju lovaca lov može biti pojedinačan i skupni a primjenjuju se sve tehnike lova predviđene ˝Pravilnikom o uvjetima i načinu lova N.N. 62/06.
 
Članak 4.
Svaki lov pojedinačni ili skupni mora biti u skladu sa zakonskim propisima, odlukama skupštine udruge i ovim pravilnikom uvažavajući pozitivna iskustva i opasnosti suvremenog oružja.
 
Članak 5.
Sukladno lovno-gospodarskoj osnovi i planu gospodarenja lovištem propisuje se dozvoljeni odstrel lovne divljači i štetočina po lovnim jedinicama i sektorima u pismenom obliku poštujući plan odstrijela i kalendar lovidbe za skupne lovove koji se donosi za svaku lovnu godinu.
Zabranjeno je smanjivanje broja štetočina nezakonitim metodama.
 
Članak 6.
U lovu se mogu koristiti lovački psi koji su registrirani kod HLS-a ili Hrvatskog kinološkog saveza i imaju položen ispit prirođenih osobina, te uvjerenje o položenom ispitu prirođenih osobina izdano od HLS-a ili HKS-a, osim krvosljednika, koji moraju imati položen i radni ispit.
Iznimno, u lovu mogu sudjelovati i mladi lovački psi do 18 mjeseci starosti, u svrhu uvježbavanja određenih radnji u lovu.
Skupni lov sitne divljači koji preferira naša Udruga, ne može se započeti i obavljati ako u njemu ne sudjeluje najmanje jedan pas na šest lovaca.
Goničima nije dopušteno loviti od 1. ožujka do 31. kolovoza, odnosno od 1. veljače do 1. kolovoza ukoliko u lovištu obitava krupna divljač.
Ostale pasmine lovačkih pasa mogu se rabiti tijekom cijele godine, sukladno sa odredbama Zakona o lovstvu.
Vlasnici i vodiči lovačkih pasa dužni su prije otvaranja lovne sezone dostaviti predsjedniku lovne jedinice ili lovniku Udruge kopiju rodovnice psa i kopiju Uvjerenja o položenom ispitu prirođenih osobina.
Na svakom sektoru se odlukom određuje ploha za obuku lovačkih pasa tijekom cijele godine.
 
 
 
Članak 7.
Lovačko oružje i naboji upotrebljavaju se u  skladu s pravilima lova i lovnom etikom, a mogu se upotrebljavati ako ne ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine.
Lovačko oružje mora se izvan lovišta prenositi u odgovarajućim navlakama ili kovčezima nenapunjeno.
Lovačko oružje puni se odgovarajućim nabojima kod pojedinačnog lova zauzimanjem mjesta za početak lova, a kod skupnog lova nakon davanja znaka za početak lova, a na isti način se i prazni.
Lovačko oružje bez obzira radi li se o pojedinačnom ili skupnom lovu, uvijek se mora nositi tako da su cijevi okrenute uvis.
Lovci su dužni poštivati pravila uporabe lovačkog oružja i naboja u lovu koje određuje osoba odgovorna za lov, a u protivnom ne mogu sudjelovati u lovu.
 
Članak 8.
Loviti može osoba koja posjeduje pismeno odobrenje za lov, lovačku iskaznicu HLS-a, internu iskaznicu Udruge za tekuću lovnu sezonu, oružni list i osobnu iskaznicu.
Svaki lovac osobno odgovara za svoje postupke u lovu i dužan je pridržavati se svih lovnih propisa.
U lovu treba biti odjeven u primjerenu lovačku odoru, te obavezno nositi crvenu ili narandžastu kapu ili fluorescentni prsluk.
Konzumiranje alkohola ili opijata tijekom lova, asocijalno ili agresivno ponašanje, osoba odgovorna za sigurnost lova mora prepoznati, te takve lovce isključiti iz lova ili prekinuti lov.
Svaki lovac treba gajiti pravedan lov i odnos prema svom okruženju, divljači, kolegama lovcima, prirodi, lovčevoj opremi i oružju, lovačkim psima, te gajiti običaje, druženje i lovačku tradiciju. 
 
Članak 9.
1. Lov se u pravilu organizira i izvršava po sektorima u okviru lovne jedinice, vodi ga voditelj sektora –
    lovnik ili njegov zamjenik.
2. Lov se može organizirati na nivou lovne jedinice. Kao zajednički lov lovne jedinice ili dva i više
    sektora skupa njime rukovodi predsjednik lovne jedinice – lovnik ili njegov zamjenik.
3. Lov se može organizirati i na nivou udruge. Njime rukovodi lovnik Udruge s predsjednicima lovnih
    jedinica i voditeljima sektora – lovnicima na terenu gdje se lov izvršava.
4. Hajke na štetočine se organiziraju kao i lov iz prethodna tri stavka.
 
Članak 10.
Dopuštenje za lov naručuje Udruga i istima zadužuje predsjednike lovnih jedinica i voditelje sektora. Voditelji sektora izdaju dopuštenja za lov na matičnom sektoru.
Predsjednik lovne jedinice izdaje dopuštenja za lov na zajedničkom sektoru lovne jedinice i zajedničke lovove koje organizira lovna jedinica ili zajednički lov dva i više sektora, lov na nivou Udruge vodi i odobrava lovnik udruge.
 
Članak 11.
Svaki lov izvan matičnog  sektora mora biti odobren od voditelja sektora – lovnika na kome se planira loviti te usuglašen sa predsjednikom lovne jedinice.
 
Članak 12.
Vodstvo lovačke udruge (I.O. i funkcioneri) mogu organizirati lov za goste udruge, vršiti kontrolu izvršenja lova i lovišta na cijelom teritoriju lovišta te izdavati dopuštenja za lov poštujući odredbe ovog pravilnika.
 
Članak 13.
Dopuštenje za pojedinačan lov mora sadržavati:
dopušteno vrijeme lova, dio sektora na kome se lov vrši, način lova, dozvoljeni odstrijel, vrstu pasa za lov te druge relevantne podatke.
Članak 14.
Polazak u redoviti skupni lov u sektoru mora početi s polaznog mjesta – okupljališta svakog sektora kao i zajednički lov na nivou lovne jedinice ili Udruge. Isti uvjeti se primjenjuju za hajke. Znači lov počima sa unaprijed određenog mjesta i realizira se po unaprijed određenom planu.
 
Članak 15.
Lov uz državnu granicu i granicu susjednog lovišta mora početi 100 m od granice prema dubini našeg lovišta, nije dopušteno pucati u pravcu državne granice ili susjednog lovišta.
 
Članak 16.
U slučaju prelaska pasa ili ranjene divljači preko državne granice susjednog lovišta nije dopušteno prelaziti granicu ili ulaziti u susjedno lovište već pozvati ovlaštenika prava lova i zatražiti pomoć. Isto primjenjivati i u obrnutom slučaju primjenjujući dobrosusjedski kodeks lijepih lovačkih običaja.
 
Članak 17.
Gosti u skupnom lovu ne smiju biti raspoređeni na rubnim dijelovima lovišta uz susjedno lovište ili državnu granicu, a uz njih obavezno mora biti lovac kod koga je gost prethodno najavljen.
 
Članak 18.
Kod skupnog lova na divlje svinje mora biti precizno određeno mjesto svakog sudionika lova, date mu precizne upute s pravcem i razmakom kretanja pogoniča pravcem mogućeg hitca i dr. uz obvezni naputak prilikom svakog polaska ˝puca se samo u dobro vidljivu metu na pravilnom odstajanju ne dovodeći u opasnost sudionike lova i žitelje u okolini i izbjegavati mogućnost ˝rikošea˝.
Istu i još veću pozornost treba posvetiti kod noćnog lova dočekom na zemlji i visokoj čeki a o lokaciji tih mjesta i objekata odluku donosi vodstvo lovnih jedinica.
 
Članak 19.
Lov se mora prekinuti u slučajevima kada je snježni pokrivač viši od 40cm, kada je magla ili vidljivost manja od 150m i kada puše jak vjetar – bura i loše vrijeme te u drugim slučajevima predviđenim propisima. Odluku o prekidu lova donose voditelji sektora – lovnici, predsjednici lovnih jedinica, lovnik Udruge.
 
Članak 20.
O obavljenom lovu obvezno je voditi pisanu evidenciju ˝Zapisnik o obavljenom lovu˝ i to na sljedeći način, voditelji sektora – lovci izvješće daju predsjedniku lovne jedinice, oni lovniku udruge i stručnoj osobi za vođenje L.G.O.
 
Članak 21.
Ne pridržavanja odredbi ovog pravilnika predstavlja tešku povredu Statuta.
 
Članak 22.
Danom donošenja ovog pravilnika prestaju važiti sve dosadašnje odluke i naputci o načinu izvršenja lova. Izmjene i dopune ovoga pravilnika se vrše na način njegova donošenja.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja na skupštini udruge.
 
 
Tajnik:                                                                                    Predsjednik:
 
 
_____________________                                                      ______________________
Predrag Jurčević                                                                      Marijan Dumančić

Leave a Reply