Naredba Ministarstva poljoprivrede

„Narodne Novine“ broj:  5/2017, Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini
 
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 82/2013 i 148/2013) ministar poljoprivrede donosi
 
NAREDBU
O MJERAMA ZAŠTITE ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2017. GODINI
 
I. OPĆE ODREDBE
Zarazne i nametničke bolesti životinja koje se sprječavaju, otkrivaju i suzbijaju provođenjem mjera određenih ovom Naredbom su:
Imunoprofilaktičke mjere
1. Bedrenica
2. Bjesnoća
3. Newcastleska bolest
4. Bolest kvrgave kože
5. Bolest plavog jezika
 
Dijagnostičke mjere
Zarazne bolesti domaćih životinja
1. Bolesti pčela
2. Bolesti riba i školjkaša
3. Arteritis konja
4. Infekciozna anemija kopitara
5. Leptospiroza
6. Groznica zapadnog Nila
7. Rinopneumonitis konja
8. Bruceloza
9. Tuberkuloza
10. Paratuberkuloza
11. Enzootska leukoza goveda
12. Zarazni rinotraheitis goveda/zarazni pustularni vulvovaginitis.
13. Bolest plavog jezika
14. Bolest kvrgave kože
15. Q-groznica
16. Genitalna kampilobakterioza
17. Enzootski pobačaj ovaca
18. Goveđa spongiformna encefalopatija
19. Grebež ovaca (scrapie)
20. Slinavka i šap
21. Klasična svinjska kuga
22. Afrička svinjska kuga
23. Bolest Aujeszkoga
24. Vezikularna bolest svinja
25. Influenca ptica
26. Kampilobakterioza
27. Klamidioza ptica
28. Salmoneloze
29. Praćenje otpornosti bakterija na antimikrobne pripravke
30. Infekcija Schmallenberg virusom
31. Klamidioza goveda
32. Neosporoza goveda (Neospora caninum)
 
Zarazne bolesti divljih životinja
1. Afrička svinjska kuga
2. Bolest Aujeszkoga
3. Influenca ptica
4. Klasična svinjska kuga (KSK)
5. Slinavka i šap
6. Tuberkuloza
7. Bjesnoća
8. Uzorkovanje uginulih divljih životinja
Nametničke bolesti domaćih životinja
1. Ehinokokoza
2. Cisticerkoza
3. Trihineloza
4. Tokspolazmoza ovaca
Nametničke bolesti divljih životinja
1. Ehinokokoza
2. Trihineloza
 
IV. ZARAZNE BOLESTI DIVLJIH ŽIVOTINJA
 
1. Afrička svinjska kuga
(1) Radi ranog otkrivanja Afričke svinjske kuge (ASK) u divljih svinja svaki uzorak podrijetlom od uginule ili oboljele divlje svinje koji je dostavljen na laboratorijsku pretragu u svrhu isključivanja KSK, službeni laboratorij mora pretražiti i na ASK.
(2) Radi otkrivanja ASK u divljih svinja određuje se pretraživanje 1% uzoraka podrijetlom od divljih svinja dostavljenih u laboratorij Hrvatskog veterinarskog instituta prema Programu nadziranja klasične svinjske kuge u divljih svinja u 2017/2018. godini (klasa: 322-02/16-01/191). Odjel za virologiju Hrvatskog veterinarskog instituta određuje koji od dostavljenih uzoraka će biti pretraženi na ASK.
(3) Troškovi provođenja mjera iz ove točke podmiruju se iz sredstava državnog proračuna.
 
2. Bolest Aujeszkoga
(1) Radi ranog otkrivanja Bolesti Aujeszkoga u divljih svinja svaki uzorak podrijetlom od uginule ili oboljele divlje svinje koji je dostavljen na laboratorijsku pretragu u svrhu isključivanja Klasične svinjske kuge (KSK), službeni laboratorij mora pretražiti i na Bolest Aujeszkoga.
(2) Radi praćenja Bolesti Aujeszkoga u divljih svinja određuje se pretraživanje uzoraka podrijetlom od divljih svinja dostavljenih u laboratorij Hrvatskog veterinarskog instituta prema Programu nadziranja klasične svinjske kuge u divljih svinja u 2017/2018 godini (klasa: 322-02/16-01/191). Odjel za virologiju Hrvatskog veterinarskog instituta određuje koji od dostavljenih uzoraka će biti pretraženi na bolesti Aujeszkoga.
(3) Troškovi provođenja mjera iz ove točke podmiruju se iz sredstava državnog proračuna.
3. Influenca ptica
(1) Radi ranog otkrivanja virusa Influence ptica u divljih ptica određuje provedba Programa pretraživanja influence ptica divljih ptica u 2017. godini (klasa: 322-02/16-01/193).
(2) Troškovi provođenja mjera iz ove točke podmiruju se iz državnog proračuna.
4. Klasična svinjska kuga
(1) Radi ranog otkrivanja dokaza prisutnosti virusa Klasične svinjske kuge (KSK) u divljih svinja, određuje se provedba Programa nadziranja klasične svinjske kuge u divljih svinja u 2017./2018. godini (klasa: 322-02/16-01/191).
(2) Troškovi provođenja mjera ove točke podmiruju se iz državnog proračuna.
 
5. Slinavka i šap
(1) Radi ranog otkrivanja Slinavke i šapa (SiŠ) u divljih papkara obvezno je isključivanje SiŠ infekcije u svim slučajevima kada klinički znakovi bolesti ili patoanatomski znakovi utvrđeni pri pregledu uginulih životinja, upućuju na sumnju na SiŠ.
(2) Troškovi provođenja mjera iz ove točke podmiruju se iz državnog proračuna.
6. Tuberkuloza
(1) U objektu za obradu i rasijecanje divljači ovlašteni veterinar kontrolnog tijela ili veterinarski inspektor u slučaju nalaza patoanatomskih promjena koje upućuju na Tuberkulozu, mora uzeti limfne čvorove i promijenjene parenhimske organe (slezena, pluća, jetra) te iste dostaviti u službeni laboratorij radi potvrde ili isključivanja Tuberkuloze, te prijaviti sumnju na bolest u skladu s posebnim propisom.
(2) Troškovi provođenja mjera iz ove točke podmiruju se iz državnog proračuna.
7. Bjesnoća
(1) U slučaju kliničkih znakova na temelju kojih se može postaviti sumnja na Bjesnoću divljih životinja, lovoovlaštenici su dužni poslati lešine odstrijeljenih ili uginulih divljih životinja, prijemljivih na bjesnoću, na laboratorijsko pretraživanje.
(2) U svrhu kontrole imunosti oralnog cijepljenja lisica, lovoovlaštenici su dužni dostaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji odstrijeljene lisice na laboratorijsko pretraživanje, a u skladu s Naputkom.
(3) U svrhu kontrole imunosti oralnog cijepljenja, lovoovlaštenici s područja Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Virovitičko-podravske i Dubrovačko-neretvanske županije, dužni su dostaviti na laboratorijsko pretraživanje određeni broj odstrijeljenih čagljeva u sukladu s Naputkom.
(4) Troškovi provođenja mjera iz ove točke podmiruju se iz državnog proračuna
8. Uzorkovanje uginulih divljih životinja
(1) Lovoovlaštenik je dužan izvješćivati Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane o utvrđenim neuobičajenim uginućima i pojavi bolesti među divljim životinjama.
(2) Lovoovlaštenik je dužan dostavljati lešine uginulih divljih životinja te organe s promjenama sukladno odredbama posebnih programa koje donosi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.
(3) Za dostavljenu svježu lešinu jelenske divljači, lovoovlašteniku će biti isplaćena naknada u skladu s posebnim programima koje donosi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.
(4) Za dostavljenu svježu lešinu divlje svinje, lovoovlašteniku ili fizičkoj osobi će biti isplaćena naknada u skladu s posebnim programima koje donosi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.
 
VI. NAMETNIČKE BOLESTI DIVLJIH ŽIVOTINJA
1. Ehinokokoza
(1) U slučaju nalaza patoanatomskih promjena koje upućuju na ehinokokozu u objektu za obradu i rasijecanje divljači, ovlašteni veterinar kontrolnog tijela ili veterinarski inspektor mora dostaviti promijenjene parenhimske organe (pluća, jetra) radi parazitološke pretrage u službeni laboratorij.
(2) Ovlašteni veterinar kontrolnog tijela ili veterinarski inspektor u objektu za obradu i rasijecanje divljači mora voditi evidenciju o svakom utvrđenom slučaju ehinokokoze divljih životinja te o nalazu izvijestiti veterinarskog inspektora iz nadležnog veterinarskog ureda, a koji o istome mora izvijestiti nadležnog veterinarskog inspektora u mjestu podrijetla pozitivne životinje.
(3) Radi praćenja proširenosti ehinokokoze u populaciji divljih životinja određuje se pretraživanje uzoraka prikupljenih lešina lisica pristiglih radi kontrole provedbe oralne vakcinacije lisica u skladu s Naputkom. Pretraživanje uzoraka provodi Odjel za bakteriologiju i parazitologiju Hrvatskog veterinarskog instituta.
(4) Troškovi provođenja mjera iz ove točke podmiruju se iz državnog proračuna.
2. Trihineloza
(1) Radi utvrđivanja proširenosti i suzbijanja trihineloze lovoovlaštenici su dužni dostaviti uzorak svake odstrijeljene divlje svinje radi pretrage na trihinelozu metodom propisanom Uredba (EU) br. 2015/1375 i provesti mjere iskorjenjivanja bolesti u skladu s Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze svinja.
(2) Troškove obavljanja pretraga na nazočnost Trichinella spp. iz stavka 1. ove točke u uzorku mesa snosi lovoovlaštenik ili posjednik životinje.
(3) U slučaju kada lovoovlaštenici dostavljaju uzorke uzete od odstrijeljene divlje svinje u svrhu provedbe mjera propisanih Programom nadziranja klasične svinjske kuge u divljih svinja u 2016/2017. godini (klasa: 322-02/16-01/191) troškovi obavljanja pretraga na trihinelozu podmiruju se iz državnog proračuna.
 
 
VII. UZORKOVANJE I IZVJEŠĆIVANJE
(1) Uzorke koji se uzimaju u okviru provedbe ove Naredbe ovlašteni veterinar dužan je uzeti, čuvati i dostaviti u službeni laboratorij na odgovarajućoj temperaturi i na način da se spriječi kontaminacija i razlijevanje te očuva integritet uzorka kako bi uzorak bio prikladan za laboratorijsku pretragu.
(2) Ovlašteni veterinar dužan je osigurati da uzorci budu poslani u službeni laboratorij što je prije moguće, a najkasnije u roku 48 sati.
(3) U slučaju kada lovoovlaštenici uzimaju uzorke uzete od odstrijeljene divlje svinje u svrhu provedbe mjera propisanih Programom nadziranja klasične svinjske kuge u divljih svinja u 2016/2017. godini (klasa: 322-02/16-01/191) dužni su dostaviti uzorke u nadležnu ovlaštenu veterinarsku organizaciju.
(4) Ovlašteni veterinar dužan je uz uzorak poslati čitko ispisan Obrazac za dostavu uzoraka na laboratorijsko pretraživanje iz Dodatka II. ove Naredbe, s detaljno unesenim podacima u svim relevantnim poljima Obrasca, čime jamči sljedivost svakog pojedinog uzorka, a za svaki uzorak uzet od goveda te ostalih životinja s individualnom identifikacijskom oznakom mora čitko i precizno navesti broj ušne markice goveda ili individualne identifikacijske oznake ostalih životinja.
(5) Prilikom uzorkovanja ovlašteni veterinar jednu kopiju propisno ispunjenog i ovjerenog Obrasca mora ostaviti posjedniku. Obrazac koji prati uzorak(e) odnosi se isključivo na jedno gospodarstvo (JIBG).
(6) Službeni laboratorij dužan je izvijestiti Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane o svim uzorcima koji su u laboratorij dostavljeni u stanju neprikladnom za laboratorijsku pretragu ili koji nisu dostavljeni u skladu s ovom Naredbom.
(7) Službeni laboratorij ne smije provesti traženu pretragu uzorka podrijetlom od goveda za koji na Obrascu nije čitko naveden broj ušne markice.
(8) Službeni laboratorij ne smije provesti traženu pretragu uzorka podrijetlom od bilo koje vrste životinje, uzetog u okviru provedbe ove Naredbe, ako uz uzorak nije dostavljen čitko ispisan Obrazac s detaljno unesenim podacima u svim relevantnim poljima Obrasca, čime se jamči sljedivost svakog pojedinog uzorka.
(9) Nalaz svake laboratorijske pretrage propisane ovom Naredbom službeni laboratorij dostavlja Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane u elektronskom obliku (PDF) na e-mail adresu: veterinarstvo.nalazi@mps.hr, te pošiljatelju uzorka.
(10) Sektoru veterinarske inspekcije Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane službeni laboratorij dostavlja samo nalaze laboratorijskih pretraga pozitivnog rezultata u elektronskom obliku (PDF) na e-mail adresu: vetinspekcije.nalazi@mps.hr.
 
X. ZAVRŠNE ODREDBE
(1) Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine (»Narodne novine« broj 31/2016, 55/2016, 72/2016, 81/2016).
(2) Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 322-02/16-01/138
Urbroj: 525-10/0137-16-1
 
Zagreb, 11. siječnja 2017.

                                                                                                                Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Leave a Reply